Plaatsen in gemeente Tytsjerksteradiel (Friesland)

Woonplaats Monumenten
Aldtsjerk 17 location_on   list
Burgum 15 location_on   list
Earnewald 2 location_on   list
Eastermar 19 location_on   list
Garyp 16 location_on   list
Gytsjerk 6 location_on   list
Hurdegaryp 25 location_on   list
Jistrum 5 location_on   list
Munein 1 location_on   list
M√Ľnein 6 location_on   list
Noardburgum 5 location_on   list
Oentsjerk 16 location_on   list
Ryptsjerk 7 location_on   list
Sumar 9 location_on   list
Suwald 2 location_on   list
Tytsjerk 6 location_on   list
Wyns 4 location_on   list