Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Raadhuis van Ouddorp in Ouddorp

Gebouw

Raadhuisstraat 4
3253AN Ouddorp (gemeente Goedereede)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1904
Architect: Tjeerd Kuipers


Beschrijving van Raadhuis van Ouddorp

Inleiding Het RAADHUIS van Ouddorp is gebouwd in 1904 door de metselaar Paulus Boelaars en de Timmerman Job Mierop, naar een ontwerp van de architect Tjeerd Kuipers. Het centraal in de dorpskom aan een kruispunt staande voormalige raadhuis is een late exponent van de Neo-Hollandse Renaissance en staat op de plaats van het in 1904 afgebrande voormalige raadhuis. Na de opheffing van Ouddorp als zelfstandige gemeente kreeg het pand in 1966 een functie als bankgebouw. Tegenwoordig is er een streekmuseum gevestigd in het voormalige raadhuis. Omschrijving Vanuit een L-vormige plattegrond, in schoon metselwerk in combinatie met natuursteen opgetrokken gebouw met verdieping onder met Bouletpannen gedekte zadeldaken. De boven een trasraam met hardstenen bovenrand staande gevels worden verlevendigd door speklagen van zandsteen en bevatten rechtgesloten vensters onder strekken met sluit- en aanzetstenen en lateien. De op de Raadhuisstraat gerichte voorgevel bestaat uit een hoger opgaand linker deel met een trapgevel en een lager rechter deel met een horizotale beëindiging. Tussen deze geveldelen staat een toren. De onder deze toren, in het midden van de gevel staande, rondboogvormige entreepartij met archivolten bevat een beslagen dubbele deur met roedenverdeling in de hoog in de deuren staande deurramen, onder een gevelsteen, waarop in reliëf het gemeentewapen van Ouddorp is aangebracht. Links van de deur staan twee vensters met kruisramen, waarvan de bovenramen zijn voorzien van een roedenverdeling en de onderramen met luiken zijn behangen. Het venster rechts van de deur is vergelijkbaar. Tussen de beide bouwlagen ligt een dunne hardstenen cordonlijst, die eveneens fungeert als onderdorpel van de verdiepingsvensters. De verdieping links bevat twee hogere vensters voor de raadszaal die eveneens kruisramen bevatten. De bovenramen bevatten glas-in-lood en staan onder geprofileerde lateien en gekoppelde segmentbogen met aanzetstenen en gedecoreerde tegels in de boogtrommels. Tussen deze ramen bevindt zich een rondboogvormige blindnis. De top van de trapgevel is evenals de andere trapgevels voorzien van geprofileerde deklijsten en bevat een venster met kruisraam, waarvan de onderramen zijn behangen met luiken. De gevel wordt bekroond door een toppilaster met vleugelstukken. De rechts van de trapgevel oprijzende, octogonale toren heeft aan de voorzijde een luchtboog en bevat per zijde een smal venstertje. De bovenbouw is een open constructie onder een concaaf gewelfd, met leien gedekt spitsje, dat wordt bekroond door een opengewerkte ijzeren bol met windwijzer. Tussen de entree en de toren staan twee kleine vensters. De gevelpartij rechts van de toren bevat op de verdieping een reeks van vijf, op de cordonlijst staande vensters, die door smalle penanten van elkaar worden gescheiden. De uitkragende dakgoot rust op klossen. Uit het dakschild hierboven steekt een kleine houten dakkapel met zadeldak. De linker zijgevel heeft op de begane grond twee met luiken behangen vensters en op de verdieping twee grotere vensters zoals de vensters in de voorgevel. Het raadhuis bestaat aan de achterzijde uit een hoog opgaand, risalerend rechter deel met trapgevel en een lagere linker gevelpartij met een horizontale gevelbeëindiging. De risalerende, grotendeels blinde trapgevel bevat slechts een hoog geplaatst venster met luiken aan het onderste deel van het kruisraam. De bekroning van de gevel is als die van de trapgevel aan de voorzijde. De terugliggende linker gevel bevat op de begane grond twee kleine venstertjes en een venster met roedenverdeling in de bovenramen. Op de verdieping staat links een samengesteld venster onder rollaag en rechts een drietal klimmende, met glas-in-lood ingevulde, segmentboogvormige traplichten. De gevel wordt beëindigd door een houten gevellijst, die tevens over het rechter deel van de rechter kopgevel wordt doorgetrokken. De rest van deze kopgevel is een trapgevel met op de begane grond twee met onderluiken behangen vensters gelijk aan die op de begane grond van de voorgevel. Het verdiepingsvenster met kruisraam doorsnijdt de cordonlijst en heeft een roedenverdeling in de bovenramen. De twee hoog in de gevel staande vensters zijn eveneens voorzien van een roedenverdeling. Door diverse verbouwingen is het inwendige van het gebouw niet meer in oorspronkelijke staat. Het trappenhuis en de voormalige raadszaal zijn nog grotendeels intact. Het pand heeft nog een ingangsportaal met roedenverdeling in de ramen van de dubbele tochtdeuren. Het trappenhuis bestaat uit drie steektrappen met tussenbordessen, traplichten met kleurrijk glas-in-lood, een geprofileerde houten handlijst en een deels gepleisterde, gemetselde trapbalustrade met zware trappalen, waarvan de onderste een smeedijzeren lantaarn draagt. De raadszaal op de verdieping heeft een houten balkenplafond, waarvan de moerbalken rusten op sleutelstukken. De ruimte is verder voorzien van dubbele paneeldeuren, paneellambrizeringen, overhoekse kasten, een deels gemetselde, deels houten schoorsteenmantel en een betegelde achterwand met tegels van Delfts Blauw onder een zich verjongende boezem. Waardering Het voormalige raadhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. - Het raadhuis is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een vroeg twintigste eeuws raadhuis voor een kleine gemeente en heeft daardoor typologische waarde. - Het raadhuis is van stedenbouwkundig belang vanwege de historisch-functionele ligging aan een kruispunt in het historische dorpshart, alwaar het een beeldbepalend element is. - Het raadhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering in Neo-Hollandse Renaissance en vanwege de plaats in het oeuvre van een vooraanstaand architect. - Het raadhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur en delen van het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524377
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Raadhuis van Ouddorp
Het pand aan de Raadhuisstraat
Het pand aan de Raadhuisstraat
Locatie Hoek Raadhuisstraat-Weststraat
Oorspr. functie Raadhuis en Polderhuis
Huidig gebruik Museum
Bouw gereed 1904
Sluiting 1966
Verbouwing 1969
Bouwstijl neorenaissance
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 524377
Architect Tjeerd Kuipers
Eigenaar Stichting Ouddorps Raad- en Polderhuis
Lijst van rijksmonumenten in Ouddorp
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde
Het raadhuis als bankgebouw in 1977

Het Raadhuis van Ouddorp fungeerde als gemeentehuis en polderhuis van Ouddorp tot respectievelijk 1966 en 1969. Het is gebouwd in het jaar 1904 op de plaats van het vorige raadhuis dat te klein was geworden. Het raadhuis is in neorenaissancestijl en is ontworpen door Tjeerd Kuipers. Tegenwoordig doet het gebouw dienst als streekmuseum. Het Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis is voornamelijk in de zomer geopend. Vanaf 2004 worden opnieuw huwelijken voltrokken in het raadhuis.

Geschiedenis

Voor het huidige raadhuis bestond er reeds een raadhuis dat ook wel rechthuis werd genoemd. In de 18e eeuw werden de vergaderingen gehouden in het huis van de ambachtsheer. Echter in 1779 vond de toenmalige ambachtsheer Pieter Grinwis, dat aan dit aloude gebruik een einde diende te komen. Op vrijdag 17 september 1779 belegde hij een zogenaamde extra ordinaire vergadering van Schout en Mannen van Beschikke tezamen met de Schepenen en de ingelanden van de onder Ouddorp ressorterende polders. In deze vergadering werd op voorstel van ambachtsheer Pieter Grinwis besloten om, indien geen ander geschikt huis gevonden kon worden, over te gaan tot het bouwen van een rechthuis. Volgens een opgestelde begroting was hiermee een bedrag gemoeid van 2400 gulden. Het gebouw werd neergezet op de plaats van het huidige raadhuis.

De ingelanden van de polders verplichtten zich om ieder jaar 50 gulden te betalen. Voorts werd besloten om voor een periode van 33 jaar een omslag te gaan heffen van acht penningen per gemet over de kostbare landen en twee penningen per gemet over de zogenaamde haygemeten. Jaarlijks werd hierdoor een bedrag van 50 gulden afgelost op het nieuw gebouwde rechthuis.

Op 30 augustus 1900 werd in de gemeenteraadsvergadering door de voorzitter voorgesteld om een gecombineerde vergadering te houden met de polderbesturen teneinde de bouw van een nieuw raad- en polderhuis te bespreken. In februari van het jaar 1904 werd door Burgemeester en Wethouders van Ouddorp aan architect Tjeerd Kuipers te Amsterdam opdracht gegeven de nodige plannen te maken voor een nieuw raadhuis. Dit raadhuis moest verrijzen op de plaats van het oude raadhuis. Het nieuwe gebouw moest bevatten een secretarie, een burgemeesterskamer, een secretarie voor de poldersecretaris, twee arrestantenlokaaltjes, een raadzaal die tevens dienst zou doen voor de jaarlijkse vergaderingen van de ingelanden van de vier polders, een bodekamer, archief, de nodige toiletten, bergplaatsen enz. Het oude raadhuis zou worden afgebroken terwijl bepaald werd dat de oude afkomende stenen gebruikt konden worden voor de fundamenten van het nieuwe gebouw.

In de gemeenteraadsvergadering van 29 april 1904 werd het door architect Kuipers ingediende plan goedgekeurd, in diezelfde raadsvergadering werd de bouwsom bepaald op 11.000 gulden. De openbare aanbesteding vond plaats op 16 juni 1904. Aannemers werden metselaar Poulus Boelaars en timmerman Job Mierop voor een bedrag van 7.855 gulden. De eerste steen werd gelegd op 1 augustus 1904 door Maria Carolina Karsten, de dochter van de toenmalige burgemeester Simon Johannes Karsten. Het gebouw werd gebouwd in de neorenaissancestijl. De buitenmuren zijn gemetseld van donkergrijze klinkers met banden van witte kalkzandsteen uit de fabriek Kranenburg te Den Haag.

Boven de ingang is het Ouddorps gemeentewapen in zandsteen gehouwen. Het wapen bestaat uit vier zogenaamde kwartieren en is samengesteld uit de wapens van de vier polders van Ouddorp. De polder Ouweland stelt een poort voor waaruit een ruiter te paard komt. De polder Oude Nieuwland laat twee voetbogen en de polder West Nieuwland een papegaai op een tak zien. De polder Oude Oostdijk ten slotte wordt uitgebeeld door een burcht. De inwijding van het nieuwe raadhuis had plaats op 20 januari 1905.

Het raadhuis was tot 1 januari 1966 als zodanig in gebruik en tot 1969 nog als polderhuis van Waterschap De Polder Goeree. Burgemeesters in deze periode waren onder meer Gerard Hermans en Koos Kleijnenberg. Na 1969 werd het gebouw gebruikt door de AMRO Bank terwijl er tot 1980 tevens een boekhoudkundig bureau in was gehuisvest. In het gebouw is nu een museum ondergebracht dat wordt beheerd door de stichting Ouddorps Raad- en Polderhuis.

Externe link


Monumenten in de buurt van Raadhuis van Ouddorp in Ouddorp

Huis met gepleisterde puntgevel

Raadhuisstraat 15
Ouddorp (Gemeente Goedereede)
Huis met gepleisterde puntgevel, blijkens de geprofileerde zijdekplaten nog 17e eeuws. In het deurbovenlicht een snijraam; vroeg uit de 19e ..

Dorpskerk

Weststraat 2
Ouddorp (Gemeente Goedereede)
Laat-gotische dorpskerk, waarvan het tufstenen koor goed bewaard is, terwijl het in oorsprong waarschijnlijk driebeukige schip in de 18e eeu..

Huis en Schuilkerk

Weststraat 3
Ouddorp (Gemeente Goedereede)
Doopsgezinde Kerk. Huis onder zadeldak met voor- en achter puntgevels, 17e eeuw. In de voorgevel sierankers.

Toren

Hoenderdijk 2
Ouddorp (Gemeente Goedereede)
Toren der Herv.Kerk. Onvoltooide bakstenen toren, welke uit het begin der 16e eeuw dateert, op de toren een jonger achtkant met spits uit 18..

Breed pand, waarvan de voorgevel in- en uitzwenkende zijkanten heeft

Weststraat 13
Ouddorp (Gemeente Goedereede)
Breed pand, waarvan de voorgevel in- en uitzwenkende zijkanten heeft en bekroond wordt door een kroonlijst met Lod. XV-consoles en een front..

Kaart & Routeplanner

Route naar Raadhuis van Ouddorp in Ouddorp

Foto's (1)