Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk

Gebouw

Stationslaan 26
3842LA Harderwijk
Gelderland

Bouwjaar: 1922
Architect: P.H. van Lonkhuyzen


Beschrijving van Christelijk College Nassau-Veluwe

Inleiding Christelijk College Nassau-Veluwe, SCHOOLGEBOUW in de trant van De Bazel, daterend uit 1922, met bijbehorende HEKWERK. Het ontwerp is van de hand van P.H. van Lonkhuyzen. De bescherming betreft uitsluitend het hoofdgebouw, het oorspronkelijke schoolgebouw. Het complexe pand heeft twee bouwlagen en omgaande schilddaken. De SCHOOL werd in 1918 gesticht en had een voorlopig onderkomen in een pand aan de Vismarkt, waar in 1919 met 26 leerlingen werd begonnen. De eerste steen voor de school aan de Stationslaan werd gelegd op 26 april 1922, de opening, in aanwezigheid van minister De Visser, vond plaats op 10 september 1923. In 1963, 1965, 1966, 1989, 1991 en 1994 werd de school uitgebreid; deze uitbreidingen vallen niet onder de bescherming. Het forse hoofdgebouw is ontworpen door de Harderwijkse architect P.H. van Lonkhuyzen, tot in de details afgeleid van de stijl van K.P.C. de Basel, waarbij met name gekeken is naar diens gebouw voor de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem uit 1913. Het zeer grote schoolgebouw lag oorspronkelijk aan alle zijden vrij en ver terug t.o.v. de rooilijn, sinds 1963 is het links-achter gekoppeld aan al de latere uitbreidingen. Door zijn vrije ligging sluit het gebouw aan bij het tuinwijkkarakter van de Stationslaan. Rechts loopt de Badweg. Het terrein is omgeven met een laag HEK. Omschrijving Het oorspronkelijke schoolgebouw, het hoofdgebouw van het huidige complex, is zeer monumentaal vorm gegeven. De hoofdstructuur is E-vormig: haaks op een lange vleugel langs de Stationslaan staan drie kortere vleugels. De middelste hiervan is het kortste en heeft een wat hogere nok. Deze massa is wat naar voren doorgeschoven, waardoor in de hoofdgevel een middenrisaliet ontstaat. Op het snijpunt staat een achthoekig klokketorentje met een laag, met koper bekleed klokdak. Later is hierin een carillon geplaatst. De zijvleugels sluiten terugspringend aan op de hoofdvleugel langs de Stationslaan. Doordat deze hoofdvleugel bij de hoeken tweemaal terugspringt, eenmaal gering en bij het einde zeer fors, worden de zijvleugels zelfstandiger van karakter. Doordat de laatste sprong een groot blind muurvlak vrijlaat oogt dat deel als de blinde zijgevel van de hoofdvleugel. Aan de achterkant is deze dubbele sprong ook herkenbaar in de vorm van een uitspringend gedeelte. Deze complexe massa geeft aanleiding om de elkaar ontmoetende nokken van de schilddaken aan weerszijden van het centrale klokketorentje driemaal met een torenachtige ontluchtingsschoorsteen te accentueren. De klokvormige kapjes hiervan zijn met koper bekleed. Door het forse overstek van de geprofileerde gootlijst, rustend op gesneden gootklossen, wordt de gevel nadrukkelijk horizontaal afgesloten. De middenrisaliet heeft een dakkapel in de vorm van een Venetiaans venster. In sterk vereenvoudigde vorm wordt op het rechter en linker deel van de voorste vleugel het motief van de schouderboog herhaald in een kleinere dakkapel. De rechter en linker zijvleugel hebben over bijna de volle breedte een als houten dakkapel uitgevoerde verhoging, die meeloopt met de halve achthoek die in het midden is uitgebouwd, zij het dat op de linker vleugel dit hoekige gedeelte in steen is opgetrokken. Hierdoor ontstaat aan deze zijde de suggestie van een uitgebouwde traptoren. De vorm van de halve achthoek komt op beide vleugels terug in de kap, die met een driezijdige sluiting uit de hoofdkap steekt. Op de middelste haaks geplaatste vleugel sluit, dwars geplaatst, de oude GYMNASTIEKZAAL van één bouwlaag onder plat dak aan; deze behoort tot de oorspronkelijke opzet. De stijl is die van het hoofdgebouw, maar in een soberder uitvoering. De VOORGEVEL heeft een middenrisaliet, waarin de oorspronkelijke hoofdingang in een portiek onder een balkon. Dit deel heeft in het midden drie vensters, rechts en links twee. Aan weerszijden sluit een breed gedeelte aan met steeds vijf plus vijf vensters per bouwlaag, gekoppeld door doorlopende vensterbanken van basalt-lava, van de volgende reeks gescheiden door een nadrukkelijke muurdam. In plaats van een hoekrisaliet te vormen springt aan ieder kant het volgende stuk, vijf vensters breed, weer terug. De naar achteren gerichte zijvleugels sluiten met een fors inspringende, blinde hoek aan op de hoofdvleugel. In feite heeft de voorzijde dus een getrapt, drie maal uitspringend middendeel. De schilddak-vorm van het dak versterkt dit beeld, het midden wordt hierbij benadrukt door het klokketorentje op de middenrisaltiet. De drie andere hoeken van de nok worden gemarkeerd door de genoemde dakruiter-achtige schoorstenen. Kenmerkend zijn de smalle vensters van begane grond en verdieping en het meander-motief in zwart geteerde baksteen als fries erboven, als accent herhaald in vierkanten tussen de bouwlagen binnen het strakke ritme van de ramen. Om een plint te suggereren zijn onderaan de gevel zwarte banen opgenomen. De zwart geteerde baksteen-elementen contrasteren goed met de geel-grijze baksteen, die het karakter bepaalt. De hoekpilasters van de middenrisaliet tonen ook een alternerend gebruik van horizontale zwarte banden. Op basis van vergelijking met de identieke geveldetaillering van de voorgevel van het gebouw van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem kan vermoed worden dat de kleine zesruits roedeverdeling, die nu in de Harderwijkse bovenlichten aanwezig is, daar ook in de ondervakken thuis hoort. Ook de opzet van de hoofdmassa ademt dezelfde geest als het Arnhemse gebouw. De RECHTER ZIJGEVEL van de voorste vleugel is, zoals gezegd, blind. De gevel van de rechter zijvleugel heeft een als een halve achthoek uitgebouwd trappenhuis in het midden. De drie zijden hiervan hebben per bouwlaag één smal venster, van hetzelfde soort als de rest van de gevel. De stompe hoeken hebben een uítstekende tandversiering, waardoor een levendig patroon ontstaat. Het rechter en linker deel van de gevel zijn ieder zes ramen breed. De detaillering van de gevel komt overeen met die van de voorgevel. De LINKER ZIJGEVEL is gelijk aan de rechter, zij het dat het torenachtige trappenhuis hier hoger in steen is opgetrokken. De ACHTERGEVELS hebben een van de voorgevel afgeleide, maar sterk vereenvoudigde opzet. Het meanderfries bovenaan loopt ook hier door. Verder zijn delen blind uitgevoerd, hebben een enkel smal venster of twee aan twee tot kruiskozijnen gekoppelde vensters. Het metselwerk is hier eenvoudig gehouden, zij het dat de wat uitstekende anderhalfsteens rollagen boven de vensters gehandhaafd zijn. De linker poot, van achter gezien, van de E-vorm van de bouwmassa is blind, de middelste poot heeft een venster met een driedeling boven het dak van de gymnastiekzaal en de achtergevel van de rechter poot gaat geheel schuil achter latere uitbreidingen. De toevoegingen zijn deels in aangepaste vorm, deels in eigentijdse vormgeving uitgevoerd; deze bouwdelen vallen niet onder de bescherming. Het INTERIEUR is van belang: de indeling van het schoolgebouw is geheel bewaard gebleven, op enkele ondergeschikte, omkeerbare wijzigingen na, zoals het als vertrek in gebruik nemen van de vestibule achter de niet meer gebruikte hoofdingang. Overal zijn verlaagde plafonds aangebracht, waarachter mechanische ventilatie is weggewerkt. In de genoemde vestibule is het kleurrijk stichtings-tegeltableau in de linker wand bewaard gebleven. In de hal en de gangen liggen de oorspronkelijke tegelvloeren, ook de drie trappenhuizen verkeren in de oorspronkelijke toestand. Het terrein is omgeven door een laag smeedijzeren HEK op een gemetseld muurtje met pijlers, dat in dezelfde vormentaal is uitgewerkt als het schoolgebouw. Waardering: SCHOOLGEBOUW uit 1922, met HEK. - Van architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een navolging van De Bazel. - Van cultuurhistorische waarde als schoolgebouw uit deze periode. - Van stedenbouwkundig belang vanwege de rol in het straatbeeld van de Stationslaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523678
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Christelijk College Nassau-Veluwe
Chr College Nassau-Veluwe Harderwijk.jpg
Algemeen
Locatie Harderwijk
Opgericht 1918
Type havo, atheneum, gymnasium
Denominatie protestants, rooms-katholiek
Bevoegd gezag Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en omstreken
Personen
College van bestuur mw.drs. E. Bakker-Pierik
Overig
Afkorting CCNV,'Nassau-Veluwe'
Motto Onderwijs met aandacht
Website https://www.ccnv.nl
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Het Christelijk College Nassau-Veluwe (afgekort CCNV) is een Nederlandse middelbare school in Harderwijk. De school werd opgericht in 1919 als Christelijk Lyceum, tegenwoordig herbergt de school havo, atheneum, en gymnasium. De school staat onder gezag van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en Omstreken.

Geschiedenis

In 1918 werd begonnen met de oprichting van Christelijk Lyceum in Harderwijk, waarna de school in 1919 openging. De school was een voortzetting van het Nassau-Veluwsch-Lyceum, een school die dateert uit 1372. Op 5 juni 1918 vindt een vergadering plaats ter voorbereiding voor de oprichting van de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs te Harderwijk en Omstreken. Op 8 september 1919 wordt het Christelijk lyceum geopend. Er zijn dan twee klassen, met in totaal 26 leerlingen. De leerlingen moesten een toelatingsexamen afleggen, maar werden ook geselecteerd op sociale status. Vanaf dat moment maakte Harderwijk deel uit van de acht steden (Amsterdam, Den Haag, Baarn, Tilburg, Eindhoven, Haarlem en Zeist) die een lyceum hadden. Bij de opening werd duidelijk nadruk gelegd op het christelijke karakter van de school. Meteen bij de ingebruikname van een gebouw aan de Vischmarkt werd duidelijk dat het pand eigenlijk te klein was.

Op 10 september 1922 werd het nieuwe gebouw aan de Stationslaan geopend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de klassen ondergebracht in panden door heel Harderwijk heen omdat de school was ingenomen door de Duitse bezetters. De grootste impact op de school had de executie van de scheikundeleraar dr. D. Kuijper. Hij werd in maart 1945 gefusilleerd vanwege zijn rol in het verzet. Hij was een van de oprichters van de plaatselijke Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Naast Kuijper was er ook een andere docent op het lyceum die actief was in het verzet, dr. Van Opstal. Hij was de plaatselijke commandant van de Ordedienst in Harderwijk.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de draad in het onderwijs weer opgepakt. Begin jaren zestig verandert de naam van de school in Christelijk College Nassau-Veluwe, in het kader van de Mammoetwet.

Heden

Leerlingenverloop 1997-2006

De school kent ruim 1300 leerlingen. De leerlingen komen hoofdzakelijk uit Harderwijk, maar ook een groot gedeelte komt uit de plaatsen Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Hierden, Vierhouten, Biddinghuizen, Zeewolde en Lelystad. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer aangezien ze 200 meter van het trein- en busstation van Harderwijk ligt. De school heeft 130 personeelsleden.

Het CCNV is Topsport Steunpunt. Dit houdt in dat leerlingen met sporttalent op deze school kunnen komen en faciliteiten krijgen voor hun sport. Theo Bos (wielrenner) is bijvoorbeeld op deze school begonnen.

Daarnaast is het CCNV Begaafdheidsprofielschool; de school maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van 24 scholen waarop getalenteerde leerlingen extra mogelijkheden krijgen. In 2011/2012 is de school gestart met versterkt Engels in het VWO, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de Engelse taal en er veel contacten zijn met het buitenland. In dat kader is het CCNV ook een UNESCO-school, waarbij duurzaamheid o.a. veel aandacht krijgt. Het CCNV heeft een uitstekend zorgteam en biedt passend onderwijs voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie.

Verder bezit de school een theaterzaal met 536 zitplaatsen. Deze zaal wordt meestal gehuurd door het Theater Harderwijk, om er voorstellingen in te houden. De school gebruikt de zaal ook intensief. Zo wordt er bijvoorbeeld rond kerst de kerstmusical opgevoerd. Ook wordt hier de jaarlijkse Kunst(k)week gehouden. Drie avonden lang worden er voorstellingen gegeven, gemaakt door docenten en leerlingen op het gebied van kleinkunst, dans en muziek. Voor de leerlingen van het gymnasium is er elk jaar een musical: klassieke comedie, een musical uit het Latijn of Grieks vertaald waaraan alleen gymnasium leerlingen mee mogen doen.

Bekende oud-leerlingen

Op alfabetische volgorde.

Literatuur en noten

  • M. van Steenwijk, Van Latijnse school tot Chr. College, 1979, Harderwijk
  • D. Mulder e.a., Schoolgids 2006-2007, juni 2006, Harderwijk

Externe link

Beluister

(info)

Monumenten in de buurt van Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk

Sint-Catharinakerk vanwege orgel

Van Maerlantlaan 1
Harderwijk
R.K. kerk H. Catharina, vanwege het eenklaviers orgel. Gemaakt in 1820 door W.Beekes (?) voor de R.K.kerk in de Herenstraat te Utrecht. In 1..

Plantagekerk

Stationslaan 136
Harderwijk
Inleiding KERK met TOREN, CONSISTORIE en KERKERAADSKAMER uit 1932, ontworpen door de Harderwijkse architect P.H. van Lonkhuyzen, onder invl..

Villa Frisia

Friesegracht 75
Harderwijk
Inleiding VILLA Frisia, met ijzeren TUINHEK op de hoek van de Frisialaan gelegen, in overgangsarchitectuur opgetrokken naar ontwerp uit 190..

Muurwerk van de Smeepoort

Smeepoortenbrink 4
Harderwijk
Van de Smeepoort staat nog een deel van het muurwerk aan de oostzijde van de Smeepoortstraat op de hoek met de Smeepoortenbrink 2.

Huisje van beganegrond met hoog schilddak, waarin een dakkapel met vleugelstukken

Smeepoortenbrink 10
Harderwijk
Huisje van begane-grond met hoog schilddak, waarin een dakkapel met vleugelstukken. Gave houten pui, ca 1800, met rijk gesneden bovenlichten..

Kaart & Routeplanner

Route naar Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk

Foto's (1)