Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Peel Raamstelling in Wanroij

Militair Object


5446ZG Wanroij (gemeente Sint Anthonis)
Noord Brabant


Beschrijving van De Peel Raamstelling

Inleiding Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen, aan de achterzijde voorzien van een ONTSLUITINGSWEG. Door de wal konden de uitgangen van de kazematten en de achterliggende stoplijn van de hoofdweerstandszone aan het oog van de vijand worden onttrokken. Daarnaast bood de wal het voordeel dat de manschappen in semi-permanente opstellingen een beter overzicht van het schootsveld hadden. Na de oorlog is het profiel van de wal op een aantal plaatsen gewijzigd. Ten dele is dit geschied doordat Rijkswaterstaat plaatselijk een breed, door auto's berijdbaar inspectiepad langs het kanaal heeft aangelegd. Over kleine afstanden is door ruilverkaveling de gehele wal verdwenen. Omschrijving De aarden wal heeft een aan de frontzijde een hoogte van ca. twee meter en een breedte van ca. 15 meter. Naar de keelzijde toe loopt de hoogte sterk af. Ten noorden van kazemat 445 is de wal geheel verdwenen, zuidelijk daarvan, tussen 428 en 445 heeft de wal nog grotendeels het oorspronkelijke profiel behouden, zij het dat ten behoeve van het onderhoud van het kanaal aan die zijde een pad, berijdbaar door auto's, is aangelegd. Van de oorspronkelijke, dwars door de wal van keel- naar frontzijde geknikt aangelegde loopgraven naar de ingangen van de kazematten zijn incidenteel nog sporen aanwezig. Verder heeft de wal nog een enkele coupure, die oorspronkelijk is; zoals ter plaatse van de achter de wal opgestelde, in 1992 gesloopte betonkazemat 446, die vuur op het voorterrein uit moest brengen. Van belang is verder dat de onverharde ontsluitingsweg aan de achterzijde van de wal eveneens gedeeltelijk bewaard is gebleven. Dit geldt met name voor de situatie tussen kazemat 428 en 440. In het meest westelijke deel van de linie, tussen 428 en 431, ligt de achterweg op ca. honderd meter van de wal. Waardering De aarden wal is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het materiaalgebruik en de toepassing van moderne technieken. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519242
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:22:01.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Peel Raamstelling in Wanroij

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Toen in 1937 was besloten om de Peel-Raamstelling ook noordelijk van het moeilijk begaanbare en gemakkelijk op de accessen te ver..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In het Defensiekanaal, dat deel uitmaakt van de Peel-Raamstelling, liggen op onregelmatige afstand betonnen VERDEELWERKEN ANNEX S..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Langs de frontzijde van de aarden wal van de Peel-Raamstelling staan in de gemeente Wanroij en de gemeente Oploo respectievelijk ..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de Peel-Raamstelling te Wanroij en Oploo zijn twee, respectievelijk vijf KAZEMATTEN van het B-type bewaard gebleven. Het ontwe..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de gemeenten Wanroij en Oploo resteren respectievelijk vijf en twee houten BRUGGEN, waarvan de onderbouw uit 1939-1940 dateert..

Kaart & Routeplanner