Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School gebouwd in eclectische stijl in Amsterdam

Gebouw

Bloemstraat 191
1016LA Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1854


Beschrijving van School gebouwd in eclectische stijl

Inleiding Een in 1854 tot stand gekomen SCHOOL gebouwd in eclectische stijl, in oorsprong bestemd als 'School voor Haveloozen', ook 'Eben/Haëzer-school'. De opdracht tot de bouw werd verleend door het bestuur van genoemde school, bij monde van de voorzitter M. Wilgand en secretaris M. Lasthuis. In 1887 werd vergunning verstrekt tot de verbouw van het portiek. In 1914 werd in opdracht van 'De Inrichting voor Havelooze Kinderen' door de bouwmeester- en aannemersfirma O. Bunjes en Zoon een verbouwing doorgevoerd. Als functie-aanduiding werd nu 'schoolgebouw en een afzonderlijke onderwijzerswoning' gegeven. Op het open erf achter het schoolgebouw werd een kleine badkamer bijgebouwd. Op de plattegrond werd de begane grond zowel voor als na de verbouwing van 1914 grotendeels door het speellokaal ingenomen. Op de verdieping oorspronkelijk drie grote schoollokalen en de bovenwoning. Na de verbouwing van 1914 werden op de verdieping de lokalen door plaatsing van tussenwanden vermeerderd en werden op de begane grond utilitaire ruimtes eveneens verbouwd tot schoollokaal. Een tweetal lantaarns of lichtkoepels zorgden voor een betere verlichting van de lokalen op de verdieping. Omschrijving Op een in hoofdzaak vliegervormig grondplan ontworpen en symmetrisch ingedeeld schoolgebouw met op de afgeschuinde hoek een hoog opgetrokken tuitgevel ter breedte van drie vensterassen, waarin de hoofdingang zich bevindt, geflankeerd door drie-assige lijstgevels. In het gebouw bestaat uit twee bouwlagen onder een combinatie van dakvormen gedekt met shingles. De gevels zijn overwegend witgepleisterd en hebben verschillende kleuraccenten. Gevels rusten op een omlopende hardstenen plint. De gevel aan de zijde van de Lijnbaansgracht (ongd.) heeft aan de rechterzijde een licht risalerende muurdam over twee bouwlagen; in deze muurdam twee rechthoekige spaarvelden. Op de begane grond een drietal verdiept geplaatste vensters met zesruits schuifraam en tweeruits bovenlicht. Benedendorpel en lichte toging van een veld aan de bovenzijde. Over drie gevelvlakken omlopende geprofileerde en uitkragende cordonlijst; deze cordonlijst is in bruine kleur geschilderd. Boven deze cordonlijst zeer geringe enkelvoudige insnoering. Op het niveau van de verdieping een drietal vensters met zesruits benedenraam met vierruits tuimelraam boven het kalf, eveneens verdiept in een licht getoogde nis geplaatst. Benedendorpel. Kozijnen en roedenverdeling zijn groen geschilderd. Gevelbeëindiging met geprofileerde en in bruine kleur geschilderde uitkragende gootlijst. De in de gevelwand van de Bloemstraat geplaatste gevel is vrijwel identiek aan die aan de Lijnbaansgracht. Aan de linkerzijde is hier echter in de licht risalerende muurdam een eenvoudige en smalle houten toegangsdeur met lichten geplaatst. Verder in de muurdam geen spaarvelden. Het afgeschuinde geveldeel op de hoek van de Lijnbaansgracht en de Bloemstraat is sterk symmetrisch en toont links en rechts een licht risalerende muurdam met verdiepte spaarvelden. Op de begane grond bevindt zich de centrale en iets verdiept geplaatste toegangspartij met dubbele houten paneeldeur met boven het kalf een dubbel bovenlicht met diagonale roedenverdeling. Links en rechts van deze toegang een groot schuifvenster in iets verdiepte nis. Benedendorpel, negenruits benedenraam en drieruits bovenlicht; verder een licht getoogd en geprofileerd veld aan de bovenzijde. Cordonlijst heeft boven de centrale toegangspartij een extra accentuering in de vorm van een verder uitkragende kroonlijst. Op de verdieping een tripartite vensterpartij opgebouwd uit een hoog toogvenster met een iets lager toogvenster aan weerszijden. Centrale venster heeft een 25- ruits roedenverdeling en een halfrond bovenlicht boven het kalf. Bovenlicht met gebogen en radiërende roedenverdeling. Vensters aan weerszijden hebben een 15-ruits roedenverdeling en een halfrond bovenlicht boven het kalf. Bovenlicht met gebogen en radiërende roedenverdeling. Gevelbeëindiging met stompe puntgevel met afgevlakte hoekpunten. Geprofileerde en uitkragende gootlijst. Hierop een geringe in de lijn van de gevelbeëindiging geplaatste voortzetting van het gevelvlak. Deze wordt met zink afgesloten en heeft in het midden een zeer lage tuit. In het gevelvlak boven de getoogde ramen van de verdieping verder nog een brede gevelsteen met tekst: Eben- Haëzer (=tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen). Waardering Vroeg eclectisch schoolgebouw van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens van belang wegens de sociaal-historische en typologische waarde als vroeg pioniersproject in het kader van de volksverheffing en verbetering van het onderwijs. Voorts van belang wegens situationele waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518376
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van School gebouwd in eclectische stijl in Amsterdam

Pand met ingezwenkte halsgevel gedateerd onder de krullen

Bloemstraat 189
Amsterdam
Pand met ingezwenkte halsgevel (1765), gedateerd onder de krullen. Lod.XV gevelsteen waarop een man, een zwaan en een bazuinengel.

Pak- of werkhuis met imponerende hoge ingezwenkte halsgevel

Bloemstraat 188A
Amsterdam
Pak- of werkhuis met imponerende hoge ingezwenkte halsgevel (XVIIIc). Goede, op de 1e en 2e verdieping zelfs oorspronkelijke roedenverdeling..

Pand met puntgevel met gebogen afdekking op het halsje

Bloemgracht 191
Amsterdam
Pand met puntgevel met gebogen afdekking op het halsje (XVIIIb).

Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals

Rozengracht 191
Amsterdam
Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de gevelhals (1e kwart 18e eeuw).

Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de klokvormige geveltop en de twee oeils-de-boeuf

Rozengracht 187
Amsterdam
Huis, vanwege de zandstenen onderdelen van de klokvormige geveltop (midden 18e eeuw) en de twee oeils-de-boeuf.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)