Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafmonument De Stuers in Maastricht

Graf Begraafplaats

Tongerseweg 294
6215AC Maastricht
Limburg

Bouwjaar: 1861


Beschrijving van Grafmonument De Stuers

Inleiding GRAFMONUMENT van de familie De Stuers, 1861, in de vorm van een obelisk. Prominent gesitueerd op een van de centrale pleinen in de aanleg van de begraafplaats van de Tongerseweg. Omschrijving Familiegraf De Stuers, 1861, bestaande uit een hardstenen GEDENKNAALD boven een grafkelder. De obelisk heeft een drievoudig getrapte voet. Console met laurierkransen. Bekroning in de vorm van een smeedijzeren kruis. Het grafmonument wordt omgeven door vier hekkolommen in de vorm van een kort kanon. Aan de zuidzijde een gedenkschrift voor de eerstbegravene: "Hier rusten / Hubert Jan Josef Lambert / RIDDER DE STUERS / Generaal-majoor Kommandant van het / Nederlandsch Oost Indisch Leger / Geb. Roermond 16 nov. 1788 / Overl. te Maastricht 13 april 1861 en zijne echtgenoote vrouwe / Hortense Josefine Constance / BEIJENS / Geb. te Brussel 20 nov. 1814 / Overl. te Parijs 28 mei 1869". Aan de oostzijde een gedenkschrift voor Victor de Stuers, de grondlegger van de monumentenzorg in Nederland, en echtgenote: "Jonkvrouwe Aurelia Carolina / Gravin van Limburg Stirum / echtgenoote van jhr. mr. Victor de Stuers / geboren te 's Gravenhage 6 mei 1853 / overleden aldaar 8 februari 1906 / Jonkheer Meester Victor Eugene Louis / de STUERS / Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / Oud Administrateur / der afdeling Kunsten en Wetenschappen / bij het Departement van Binnenlandse Zaken / Weduwnaar van Aurelia Carolina Gravin van Limburg Stirum / Geboren te Maastricht 20 October 1843 / Overleden te 's Gravenhage 21 maart 1916". Waardering Het grafmonument van de familie De Stuers is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociale, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de vormgeving, de esthetische kwaliteiten en het materiaalgebruik. Het grafmonument van De Stuers is een zeer belangrijk onderdeel van de begraafplaats aan de Tongerseweg en heeft als zodanig een historisch-ruimtelijke relatie met de aanleg van de begraafplaats. Het grafmonument is in hoge mate gaaf en beschikt over een zeer hoge mate van typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 506573
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Victor de Stuers
Victor de Stuers, schilderij van P. de Josselin de Jong
Victor de Stuers, schilderij van P. de Josselin de Jong
Algemene informatie
Volledige naam Victor Eugène Louis de Stuers
Geboren Maastricht, 20 oktober 1843
Overleden Den Haag, 21 maart 1916
Titulatuur Jhr. mr.
Politieke functies
1869-1875 advocaat bij de Hoge Raad
1875-1901 chef afdeling Kunsten en Wetenschappen
1901-1916 Tweede Kamerlid
Portaal:  Politiek
Nederland
Jhr. mr. Victor de Stuers, reproductie uit Herdenkingsboek, 1950

Jhr. Victor Eugène Louis de Stuers (Maastricht, 20 oktober 1843 - Den Haag, 21 maart 1916) was een Nederlands advocaat, ambtenaar en politicus. Hij wordt algemeen beschouwd als de oprichter van de Nederlandse monumentenzorg.

Studie en ambtelijke loopbaan

De Stuers begon in 1861 een studie rechten te Leiden, promoveerde daar in 1869 op een proefschrift over de verhouding van de volksvertegenwoordigers tot de kiezers en vestigde zich in 1870 als advocaat in Den Haag. Hij ging wonen op Parkstraat 32, het voormalige huis van zijn vader.

Tijdens zijn studie begon hij zich te interesseren voor het opsporen en in stand houden van historische bouw- en kunstwerken in Nederland. Door toedoen van De Stuers stelde minister Geertsema de Commissie van Rijksadviseurs voor de Monumenten in. Onder het volgend ministerie kreeg De Stuers voor elkaar dat de afdelingen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werden gesplitst. Op 22 juni 1875 werd hij benoemd als referendaris voor de twee voornoemde takken. Hij legde daarop het secretariaat bij de Rijksadviseurs neer.

De katholieke De Stuers had een fundamenteel andere opvatting over kunstpolitiek dan Thorbecke, die de laatste decennia het beleid had bepaald. Terwijl de liberale minister kunst geen zaak van de overheid vond, zag De Stuers de kunst als een mogelijkheid om het volk op te voeden. Hij kreeg daarin de steun van zijn chef Paul François Hubrecht, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken.

Rijksmuseum

De Stuers en Cuypers. De Stuers was een opvallend kleine man. Op de meeste foto's van hem en Cuypers is hij daarom staand afgebeeld en Cuypers zittend.

De Stuers was met Joseph Alberdingk Thijm intensief betrokken bij het ontwerpen van het Rijksmuseum Amsterdam.[1] Zijn gelaat is op het museumgebouw afgebeeld als een figuratief ornament.[2] Critici noemden het Rijksmuseum "een paaps ontwerp". Maar die mening werd vooral ingegeven doordat zowel de architect (Pierre Cuypers) als De Stuers zelf katholiek waren. Minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken steunde hem, maar de koning weigerde het museum te openen. De bouw was bijna driemaal zo duur uitgevallen als begroot (2,7 miljoen gulden in plaats van een miljoen gulden).[3]

Haagsch Museum van Kunstnijverheid

Samen met onder meer kunstcriticus Pieter Anne Haaxman was De Stuers in de jaren 1886-1894 betrokken bij de oprichting van het Haagse Museum van Kunstnijverheid. Hij was voorzitter van de daartoe opgerichte “Commissie van beheer voor het a.s. Museum van Kunstnijverheid”.[4] Na de opening van het museum zou Victor de Stuers nog jaren bij het museum betrokken blijven, als bestuurslid van de raad van toezicht, maar ook als schenker van kunstvoorwerpen.[5]

Politiek

De Stuers was lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieken van 9 december 1901 tot 18 september 1905; idem voor de Roomsch-Katholieke Kiesvereniging van 19 september 1905 tot 20 september 1909; idem van 28 september 1909 tot 18 september 1913 en van 15 februari 1914 tot zijn dood op 21 maart 1916.

Telg uit een geslacht van koloniaal officieren als Hubert de Stuers hield hij zich behalve met kunst ook bezig met Nederlands-Indië. In 1907 stelde hij samen met de liberaal Thompson de berichten aan de orde over grove misdaden bedreven door de patrouilles van gouverneur Van Dalen. Hij beriep zich onder meer op de onthullingen van oud-luitenant W.A. van Oorschot in het dagblad De Avondpost, onder het pseudoniem "oud-marechaussee-officier Wekker". De debatten tussen De Stuers en de minister van Oorlog leidden uiteindelijk in 1908 tot het ontslag van Van Dalen door gouverneur-generaal Van Heutsz.

Persoonlijk leven

Hij trouwde in 1893 met Aurelia Carolina gravin van Limburg Stirum, vrouwe van de Wiersse (1853-1906). Ze kregen één kind: jkvr. Alice de Stuers, vrouwe van de Wiersse (1895-1988), die in 1926 trouwde met William Edward Gatacre (1878-1953).

Geschriften

Reliëf van Victor de Stuers (1901) aan de Kruisherengang in Maastricht door zijn broer Alphonse

De Stuers schreef over de onderwerpen kunst en wetenschap en daarmee verbonden aangelegenheden talrijke artikelen en stukken in verschillende bladen, zoals: Le Courrier de la Meuse, Publications de la société hist. et archéolog. du Limbourg, het Leidsch Dagblad, Het Vaderland, De Nederlandsche Spectator, Obreen's Archief, Kunstkronijk, De Kunstbode, Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage, Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Gids, Haarlemsche Courant enz. Hiervan bestaan enkele opstellen in overdruk:

Afzonderlijk verschenen:

  • Da capo. Een woord over regeering, kunst en oude monumenten. 's-Gravenhage, Thieme, 1875.
  • Beknopte beschrijving van de kunstvoorwerpen, tentoongesteld in het Koninklijk kabinet van schilderijen te 's-Gravenhage. 's Gravenhage, 1875.
  • Het Binnenhof en 's lands gebouwen in de residentie. 's Gravenhage, Van Stockum, 1891.

Tekeningen

Tekening van De Stuers met de tekst uit Psalm 99, Heere, breng hem niet in Lijden. Lijden is met hoofdletters geschreven, zodat het verwijst naar Leiden. De student verlaat het ouderlijk huis. Hij ontvangt een soort zegen van zijn vader, terwijl zijn moeder haar tranen wegveegt.

De Stuers was een begaafd tekenaar. Onder andere tekende hij humoristische afbeeldingen op de muur van de trap en in het zweetkamertje in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Victor de Stuersprijs

De Victor de Stuersprijs wordt sinds 1987 jaarlijks uitgereikt door de gemeente Maastricht. Deze prijs is bedoeld voor architecten, opdrachtgevers of instellingen die een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van het cultureel erfgoed of de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de stad Maastricht. De prijs wordt in even jaren toegekend aan een nieuwbouwproject en in oneven jaren aan een restauratieproject.

Winnaars van de architectuurprijs waren onder anderen: Wiel Arets (1987), Arno Meijs (1998), Hubert-Jan Henket (2000), Jo Coenen en Bruno Albert (2008), Fred Humblé (2012), Mathieu Bruls (2014) en Misak Terzibasiyan (2016). De erfgoedprijs werd onder meer toegekend voor de herbestemming van grote monumenten door de Universiteit Maastricht (1993) en de restauraties van de Sint-Servaasbasiliek (1990), het Oude Minderbroedersklooster (1997), de Jezuïetenberg (2001), het Kruisherenhotel (2005), de Kasteelhoeve Borgharen (2009) en het Huis de Pelikaan (2011).[6]

Literatuur

  • J.A.C. Tillema (1982): Victor de Stuers : ideeën van een individualist, Assen, uitgeverij Van Gorcum
  • Jos Perry (2004): Ons fatsoen als natie - Victor de Stuers 1843-1916, Amsterdam, uitgeverij Sun

Externe link


Monumenten in de buurt van Grafmonument De Stuers in Maastricht

Graven Van Meeuwen, MacPherson en diens vrouw

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding Drie identieke GRAFMONUMENTEN in de vorm van antieke hardstenen sarcofagen, 1846, 1848, 1889. Geplaatst in een driehoeki..

Kapel Begraafplaats Tongerseweg

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding Neo-gotische KAPEL met grafkelder, dominant gesitueerd op de begraafplaats aan de Tongerseweg, 1885-1890, gebouwd naar een ontwer..

Grafmonument Gericke v. Herwijnen-De Salis

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding GRAFMONUMENT Gericke van Herwijnen-De Salis, 1843-1873, bestaande uit een combinatie van een antieke sarcofaag en een te..

Grafmonument Bosch van Drakenstein

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding GRAFMONUMENT Bosch van Drakenstein, 1842, bestaande uit een rijk geornamenteerd smeedijzeren hekwerk op een hardstenen basement. ..

Grafmonument van Jean Lambert Antoine de Behr

Tongerseweg 294
Maastricht
Inleiding GRAFMONUMENT voor J.L.A. Ridder de Behr en familie, 1813. Gesitueerd op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Omschrijving Het..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)