Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Dionysiuskerk of Heikese kerk in Tilburg

Kerkelijk Gebouw

Stadhuisstraat 6
5038XZ Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1827-1829
Architect: F.W. Conrad en W. Backx


Beschrijving van Sint-Dionysiuskerk of Heikese kerk

R.K. Kerk van St. Dionysius ofwel "Heikesekerk". Kerk in Waterstaatsstijl uit 1827-1829, bestaande uit een schip van drie even hoog gewelfde beuken en driezijdig gesloten koor, van 1895 n neogotische trant gewijzigd en met twee kapellen aan de westzijde uitgebreid; aangebouwd aan de 15e eeuwse toren van een voorafgaande kerk, drie geledingen tellende en voorzien van een ten dele uitgemetselde traptoren, bekroond door een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits met lantaarn en peervormige top. De kerk bezit een gemarmerd hoogaltaar uit de 18e eeuw, afkomstig van de Burchtkerk te Antwerpen. Preekstoel in Waterstaatsstijl. 19e eeuws eiken beeld van St. Thomas van Aquino. Eikenhouten klokkenstoel met gelui bestaande uit klok van M. Marischal, 1654, diam. 127 cm. en drie moderne klokken. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 34389
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Heikese kerk
De Heikese kerk.
De Heikese kerk.
Plaats Tilburg
Gebouwd in Vanaf ca. 1430
Gewijd aan Dionysius van Parijs
Architectuur
Architect(en) Cornelis van Hoof (Verbouwing neogotische voorgevel)
Bouwmateriaal Baksteen
Stijlperiode Gotiek, barok en neogotiek
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Dionysiuskerk in de volksmond bekend als de Heikese kerk om verwarring met de gelijknamige kerk in de buurtschap Goirke te voorkomen. De Heikese kerk is gewijd aan de heilige Dionysius en bevindt zich aan de Stadhuisstraat 6, op de plaats van de oorspronkelijke parochiekerk van Tilburg in het centrum van de stad. Sinds 1970 is de Heikese kerk de kerk van de parochie Allerheiligst Sacrament en Binnenstad Tilburg. De naam Heikese kerk verwijst naar de herdgang 't Heike ten zuiden van het centrum, waar zich een schuurkerk bevond die als parochiekerk de voorganger was van de huidige kerk.

"Waterstaat"-schip en toren v. zuidoosten

Geschiedenis

Van de oudste geschiedenis van de Tilburgse parochie is weinig bekend. Er bestond een parochie West-Tilburg die ongeveer betrekking had op het huidige Tilburg. Op 18 januari 1232 schonk Hertog Hendrik I van Brabant de patronaatsrechten van deze kerk aan de Abdij van Tongerlo. Vermoedelijk is de keuze voor Dionysius als patroonheilige van nog oudere datum en wijst mogelijk op Karolingische oorsprong. Vóór de vestiging van de Brabantse invloed namelijk was er sprake van een aantal wereldlijke heren, vaak met de naam Giselbert van Tilburg, die het patronaatsrecht in handen hadden.

In 1242 wordt melding gemaakt van Frater Johannes, persona de Westilborch, de oudst bekende pastoor van West-Tilburg. De eerst bekende Norbertijner pastoor was Rutger van Holten, die vermeld werd in 1502. Voor die tijd was West-Tilburg waarschijnlijk vooral een bron van inkomsten voor de abdij. Rutger van Holten heeft een lijst gemaakt van de rechten en verplichtingen van de parochie. In de daaropvolgende jaren werd de band tussen de abdij en de parochie sterker. Er ontstonden banden met Tilburgse families als Back en Mutsaers. Met name Dionysius Mutsaers moet hier worden genoemd. Ook Gisbertus Mutsaers (1598-1668) en Nicolaas Mutsaers (1530-1608) bekleedden hoge functies bij de Norbertijnen. De Norbertijnse pastoors trachtten de idealen van de contrareformatie door te voeren in de parochie. De pastorie was op het goed Moerenburg gevestigd. Een van de Tilburgse pastoors, Augustinus Wichmans (1596-1661), werd later abt van Tongerlo.

In de jaren na 1629 werd de kerk regelmatig door de hervormden opgeëist en in 1633 gebeurde dit gewapenderhand. Doch daarna was de situatie nog jarenlang onduidelijk, totdat het retorsie-plakkaat een definitief einde aan de uitoefening der katholieke eredienst in de kerk betekende.

Westgevel en schip vanuit het zuidwesten

In 1648 werd de kerk door de hervormden gevorderd, en in 1650 betrokken de katholieken een grenskerk te Steenvoort, dat behoorde bij Poppel. Later werd de Mis opgedragen in de bijgebouwen van het Kasteel van Tilburg, in 1691 kwam er een schuurkerk in 't Heike. In 1715 kwam er eveneens een schuurkerk in Goirke en in 1797 werd de parochie gesplitst. De grenskerk bezat onder meer een kelk uit 1665 en een monstrans met opschrift Ecclesia Tilburgensis in Steenvoort anno 1661. De laatste bevindt zich tegenwoordig in de Goirkese kerk.

De hervormde gemeente was echter maar klein en niet in staat de kerk naar behoren te onderhouden. Ze werd daarom deels als raadhuis gebruikt en bevatte onder meer de brand-spuit, een raadskamer en een secretarie. De toren had een openbare functie en in 1654 heeft men van gemeentewege een klok laten gieten. Onder de toren was een cachot. De seculiere functies werden tot 1811 uitgeoefend; de toren bleef tot 1894 gemeentebezit. De kerk werd in 1823 weer aan de katholieken overgedragen.

Oude Markt omstreeks 1890, rechts de westgevel van de Heikese Kerk, nog zonder neogotische verbouwing

In 1801 werden de rechten van de Abdij van Tongerlo op het patronaat van de Tilburgse parochies door de apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch als vervallen beschouwd. Op 24 april 1832 stierf de laatste Norbertijner pastoor in de persoon van Evermodus Duchamps. Hij werd opgevolgd door Joannes Zwijsen die in 1853 aartsbisschop van Utrecht werd. Ook de latere bisschop van 's-Hertogenbosch, Wilhelmus Marinus Bekkers, is in 1956 nog pastoor van de Heikese parochie geweest.

Gebouw

Neogotische verbouwing van de westgevel

Omtrent de voorgeschiedenis van de kerk is weinig bekend. Vermoedelijk bestond er een romaans zaalkerkje. In 1430 begon men met de bouw van een grotere, gotische, kerk. Deze werd in 1483 ingewijd. Daarna is er waarschijnlijk nog een brand geweest, maar de kerk werd hersteld. Ze had naast het hoofdaltaar vermoedelijk twaalf bij-altaren voor personen of broederschappen, waaraan een beneficie was verbonden. In 1576 waren er weliswaar beeldenstormers actief in de kerk, maar de reformatie kreeg in Tilburg geen noemenswaardige voet aan de grond. In 1577 was het archief, dat zich in de kerk bevond, door soldaten vernield. Op 15 april 1595 brandde de kerk af door krijgshandelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog in verband met de verovering van Breda door Prins Maurits. Ze werd herbouwd en als zodanig in 1619 opnieuw ingewijd. Het uiterlijk van deze kerk is bekend, aangezien ze op diverse afbeeldingen voorkomt.

De "paapsche" voorwerpen werden in 1648 uit de kerk verwijderd en enkele daarvan zullen in de schuurkerken terecht zijn gekomen. Een doopvont uit 1590 bevindt zich tegenwoordig in de Goirkese kerk en twee 15e-eeuwse gotische kandelaars bevinden zich in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden.

In 1827 werd er een neoclassicistisch front toegevoegd en enige tijd later werd de kerk gesloopt en herbouwd als neoclassicistische hallenkerk. Het betrof een waterstaatskerk. In 1838 werd deze kerk ingewijd. De toren, nog afkomstig van de gotische kerk, werd in 1895 ingrijpend gerestaureerd en lijkt daardoor van veel jongere datum te zijn, aangezien hij toen ommanteld is met nieuwere steen. De neoclassicistische voorgevel werd toen vervangen door een meer monumentaal exemplaar in neogotische stijl, ontworpen door C.F. van Hoof. De hoofdingang heeft een beeld van Dionysius, vervaardigd door Henricus van Tielraden.

Interieur

De kerk bezit twee 15e-eeuwse kandelaars en een schilderstuk uit de 17e eeuw, voorstellende Johannes in disco. Deze kunstwerken dateren van vóór 1632.

Een tazza en een kelk uit 1665 zijn afkomstig uit de grenskerk te Steenvoort. Ze zijn uitgevoerd in een sobere barokstijl. Een beeld van de Heilige Norbertus in Zuid-Nederlandse barokstijl is mogelijk uit de schuurkerkperiode afkomstig. Een ciborie uity 1700 en een monstrans uit 1715 zijn uitgevoerd in een veel uitbundiger barokke stijl. Dan is er het in Antwerpen vervaardigde zilveren missaalbeslag uit 1777, een eveneens uit de schuurkerk afkomstig orgel, in 1776 voor de Abdij van Rosendael te Mechelen vervaardigde Van Peteghem-orgel. Dit werd in 1803 aangekocht voor de schuurkerk. Het hoogaltaar, vervaardigd omstreeks 1700 door Willem Kerricx, werd in 1821 aangekocht en was afkomstig uit de Sint-Walburgiskerk te Antwerpen.

In de 19e eeuw werd het interieur verder verfraaid, onder meer met twee schilderijen, in 1829 geschonken door de textielfabrikant Thomas van Dooren en afkomstig uit het Bisschoppelijk paleis te Parijs. Vele schenkingen volgden, waarbij tal van vermogende families een rol speelden.

Galerij

Zie ook

Bronnen


Monumenten in de buurt van Sint-Dionysiuskerk of Heikese kerk in Tilburg

Eclecticistische woon-winkelpand

Monumentstraat 6
Tilburg
Inleiding Het Eclecticistische WOON-WINKELPAND dateert uit 1885. Onderdelen van het bedrijfsgedeelte dateren uit 1822, voordat een grote br..

Voormalig warenhuis met bovenwoning in art-nouveau

Oude Markt 2
Tilburg
Inleiding Voormalig WARENHUIS met BOVENWONING in Art-Nouveau uit 1900 naar ontwerp van architect W.F.J.H. Bouman (Tilburg/Breda) gebouwd al..

Winkel

Heuvelstraat 111
Tilburg
Inleiding. De WINKEL werd gebouwd in 1909 naar ontwerp van W.G. Welsing. Het gebouw was één van de oudste kruidenierswinkels van De Gruyt..

Winkel-woonhuis

Heuvelstraat 113
Tilburg
Inleiding Het WINKEL-WOONHUIS werd gebouwd in 1909 naar ontwerp van architect Jos Donders. Het Jugendstilpand vormt een onderdeel van een o..

Winkel-woonhuis in de stijl van de jugendstil

Heuvelstraat 115
Tilburg
Inleiding Het WINKEL-WOONHUIS is 1909 gebouwd in de stijl van de Jugendstil naar ontwerp van architect F.C. de Beer. De onderpui en het win..

Kaart & Routeplanner